Dodacie podmienky

 

I.Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

Obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.svetwolframu.sk.

 

Prevádzkovateľ: TAROSA s.r.o., Hliniky 743, 01701 Považská Bystrica, IČO:50786849 ,  DIČ: 2120468537

 

Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú internetovým obchodom www.svetwolframu.sk

 

Elektronická objednávka: odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, o objednanom tovare z internetového obchodu www.svetwolframu.sk o celkovej cene objednávky.

 

Obchodné podmienky: bližšie upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho, tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

 

II. Povinnosti prevádzkovateľa

 

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude kupujúcemu dodávať tovar, ktorý uviedol v elektronickej objednávke za platobných a dodacích podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky.

 

2. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady: daňový doklad (faktúra alebo blok z registračnej pokladnice), ktorý zároveň slúži ako záručný list.

 

3. Prevádzkovateľ zabezpečí tovar voči jeho poškodeniu pri preprave. To zahŕňa balenie a poistenie tovaru.

 

4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zapríčinené treťou stranou, za poškodenie tovaru treťou stranou a za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu, dodávateľa alebo distribútora.

 

5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať kupujúceho o mimoriadnych udalostiach, ktoré môžu ohroziť vybavenie jeho objednávky.

 

III. Povinnosti kupujúceho

 

1. Kupujúci sa zaväzuje uvádzať pravdivé údaje pri vyplňovaní elektronickej objednávky. Ďalej sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať a skontrolovať neporušenosť a úplnosť dodávky. V prípade akýchkoľvek závad musí tieto oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi bezodkladne.

 

2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

 

IV. Uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

 

1. Všetky prijaté elektronické objednávky, ktoré boli vyplnené pravdivo a úplne, sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obidve zmluvné strany.

 

2. Prijatie elektronickej objednávky prevádzkovateľom je potvrdené e-mailom na adresu udanú kupujúcim v objednávke, najneskôr do 24 hodín v pracovné dni.

 

3. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.

 

4. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.

 

5. Prevádzkovateľ je vo výnimočných prípadoch (veľké množstvo, cena, náklady a vzdialenosť, ...), obzvlášť pri kúpnej cene vyššej ako 200 EUR oprávnený žiadať kupujúceho potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom (telefonicky, písomne, osobne,...). V prípade odmietnutia potvrdenia objednávky kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

 

6. Prevádzkovateľ je oprávnený pri kúpnej cene objednávky vyššej ako 200 EUR požadovať od kupujúceho platbu vopred.

 

7. Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Kupujúci objednávku môže stornovať telefonicky alebo e-mailom.

 

8. K uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.

 

9. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástych pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. písomným oznámením na emailovú adresu info@svetwolframu.sk. O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 24 hodín od obdržania odstúpenia. Ak tento e-mail kupujúci neobdrží do tejto stanovenej doby, je jeho právom a povinnosťou telefonicky alebo e-mailom si tieto informácie vyžiadať.

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu: formular_odstupenie_od_zmluvy

 

10. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar prevádzkovateľovi bez závad a v pôvodnom balení do 3 dní. Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu znáša spotrebiteľ. 

 

11. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú  do 14 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Platba prebehne až po obržaní vráteného tovaru.  Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený bankový účet, alebo osobne na prevádzke prevádzkovateľa.

 

12. V prípade ak objednaný tovar predávajúci upravuje gravírovaním, na požiadanie zákazníka, zákazník stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

 

13. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.

 

14. Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil spotrebiteľ záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým dodávateľom, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

 

V. Dodacie a platobné podmienky

 

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie korešpondenčná adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích strán, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u prevádzkovateľa, kde si ho kupujúci preberie do 3 pracovných dní po výzve e-mailom od prevádzkovateľa obchodu.

 

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte na prepravu ku kupujúcemu.

 

3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

 

4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu v čo možno v najkratšej dobe, obyčajne do 10 pracovných dní, po potvrdení prijatia elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia a kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 24 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

 

5. Ceny tovarov v internetovom obchode www.svetwolframu.sk sú uvedené v eurách vrátane dane z pridanej hodnoty.

 

6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.

 

7. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky alebo osobného prevzatia.

8. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

- prevodným príkazom

Zálohovú faktúru uhradí kupujúci zo svojho účtu v banke alebo cez elektronické bankovníctvo na účet prevádzkovateľa IBAN:  SK85 1100 0000 0029 4503 6247vedený v Tatra banke a.s. Ako variabilný symbol kupujúci uvedie číslo objednávky, ktoré bude uvedené v e-maili o potvrdení objednávky.

- dobierkou

Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte.

- v hotovosti

Cenu za objednaný tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru od prevádzkovateľa.

 

9. Prevádzkovateľ stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke. O výške poštovného a balného prevádzkovateľ informuje na stránke www.svetwolframu.sk.

 

VI. Farby

 

Spoločnosť TAROSA s.r.o. nedokáže zaručiť, že sú farby reprodukované úplne presne. To je dôvod, prečo farby, ktoré vidíte, závisia od typu vášho počítača a jeho nastavení, ako aj od internetového prehliadača, ktorý používate.

 

VII. Záruka a reklamácie

 

1. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú v daňovom doklade - faktúra alebo doklad z registračnej pokladnice (daňový doklad slúži zároveň ako záručný list). Záruka je 24 mesiacov odo dna predaja.

 

2. V prípade, že kupujúci zistí na tovare vadu, ktorá je predmetom reklamácie, je povinný tento tovar prestať používať a bezodkladne tovar reklamovať.

 

3. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe, spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe, montáži, alebo inštalácii vykonanej prevádzkovateľom.

 

4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím či inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach a v rozpore s návodom výrobcu.

 

5. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru splnomocnená.

 

VIII. Ochrana osobných údajov

 

1. Pri elektronickej objednávke vyjadruje kupujúci súhlas k použitiu jeho osobných údajov prevádzkovateľom za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu.

 

2. Údaje zákazníkov sa neposkytujú tretím osobám v zmysle Zákona 84/2014 Z.z.

 

IX. Prechodné a záverečné ustanovenia

 

1. Tieto Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

 

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

 

 

3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

Fotky wolfrámových prsteňov

Načítavam...
NWF1001
NWF1002
NWF1003
NWF1004
NWF1005
NWF1006
NWF1007
NWF1008
NWF1009
NWF1010
NWF1011
NWF1012
NWF1013
NWF1014
NWF1015
NWF1016
NWF1017
NWF1018
NWF1019
NWF1020
NWF1021
NWF1022
NWF1023
NWF1024
NWF1025-4
NWFf1025-6
NWF1026
NWF1028
NWF1029
NWF1030
NWF1031+NWV1032
NWF1033
NWF1036
NWF1039
NWF1040
NWF1042
NWF1043
NWF1044
NWF1045
NWF1046
NWF1048
NWF1050
NWF1051
NWF1052
NWF1053+NWF1054
NWF1056
NWF1057
NWF1058